Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět smlouvy
3. Místo plnění
4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
5. Cena a placení
6. Dodací lhůta
7. Dopravní podmínky, poštovné
8. Záruka a raklamace
9. Závěrečná ustanovení

 1. Všeobecná ustanovení
  a) Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené
  prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro
  obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže
  vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy SMALTUM s.r.o.) a jeho zákazníků
  (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její
  nedílnou součástí.
  b) Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na
  základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené prostřednictvím
  elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém
  obchodě.
 2. Předmět smlouvy
  Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen
  zboží). Váhy, rozměry, ceny, a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách SMALTUM s.r.o.,
  katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě
  výslovně uvedeny jako závazné. SMALTUM s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým
  odběratelům dodávat:
  – bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  – vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  – vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro
  daný druh zboží obvyklé
 3. Místo plnění
  Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním
  skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je
  odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný
  občanský průkaz pověřené osoby.
 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
  a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných
  údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje
  formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
  Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy
  potvrzením objednávky.
  b) Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu,
  vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem,
  např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat,
  považuje se objednávka za neplatnou.
  c) Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická
  objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
  d) Trvalí zákazníci, s nimiž je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při
  podepisování smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho
  internetové stránce.
  e) Kupujícímu v okamžiku převzetí zboží v souladu s § 53 odst. 7 obč. z. vzniká právo na odstoupení
  od kupní smlouvy. Může takto učinit bez udání důvodů, nejpozději však do 14 dnů od převzetí zboží.
  Kupující by měl zboží vrátit nepoškozené, čisté, s původní dokumentací a pokud možno v původním
  neporušeném obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Náklady na dopravu zboží zpět k
  prodávajícímu hradí kupující. V případě, že bude vráceno zboží nekompletní či poškozené, může
  prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
 5. Cena a placení
  Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách SMALTUM s.r.o. jsou platné v okamžiku objednání.
  Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo
  tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při
  výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena
  bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na
  běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení
  jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas
  nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke
  zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
  Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým
  dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není
  dohodnuto jinak.
  K ceně zboží je připočítána cena dopravy.
  Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
  Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem
  dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane
  dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  “Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
  Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží
  jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží
  prodávajícím.
 6. Dodací lhůta
  Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech
  podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se
  prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k
  okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými
  prodávajícím.
  Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či
  zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné
  potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat
  přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný
  výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za
  splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den
  sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní
  odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného
  odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce – kupní smlouvě
  na jeho účet.
 7. Dopravní podmínky, poštovné
  Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro ČR:

Pošta ČR balík na poštu

* Objednávky přijaté do 11:30 budou doručeny následující pracovní den.
Pro balíček si zajděte až po obdržení výzvy, jinak se může stát, že ještě nebude připraven k vyzvednutí
Přehled možných způsobů platby a jejich ceny:
Převodem z účtu
Platba předem na účet. (Zboží bude doručeno do 24 hodin od připsání platby na náš účet)
Platba přes PayPal
Platba přes PayPal. (Zboží bude doručeno do 24 hodin od připsání platby na náš účet)
Dobírkou Pošta

Platba při převzetí zboží na Poště.
Dodací lhůta je do 2 pracovních dnů od předání zásilky přepravci.

Kupující je povinen zboží od
přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad
neprodleně oznámit přepravci. Faktura (a zároveň daňový doklad) jsou zasílány elektronicky v příloze
emailu o vyřízení objednávky.

 1. Záruka a reklamace
  Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji.
  Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně
  12 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a
  doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
  Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis
  závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode
  dne jejího obdržení.
  Reklamační podmínky při poškození zboží Českou Poštou
  Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji.
  Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně
  24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a
  doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
  Informace o reklamaci musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství,
  popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 3 dnů
  ode dne jejího obdržení.
  Aby mohla být reklamace uznána, musí být dodrženy následující podmínky:
  1. v případě, že zboží v zásilce je nějakým způsobem poškozeno musí příjemce nahlásit výše
  uvedené emailem nebo telefonicky do SMALTUM s.r.o. a přiložit fotografie s poškozenými
  výrobky
  2. následně s podacím lístkem, poškozeným výrobkem i s obalem, ve kterém byla zásilka
  doručena, dojít na pobočku České pošty, kde bude sepsán reklamační protokol – bez
  obalového materiálu nebude reklamace uznána
  3. případnou škodu je třeba nahlásit do 3 dní – jinak se reklamace zamítá – má se za to, že si
  příjemce mohl způsobit sám

Adresa pro vrácení reklamovaného zboží:
SMALTUM s.r.o., Janovského 53, Praha 7, 17000

 1. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den
  odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při
  trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo
  odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li
  objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je
  účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.
  Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních
  podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou
  výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na
  internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou
  objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně
  vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li
  podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem,
  zejména jeho ust. § 409 a násl..

Platné od 1.1.2016